nav-left cat-right
cat-right

Jednání zastupitelstva 10. 9. 18:00

Rádi bychom vás pozvali na  jednání zastupitelstva konaného dne 10. 9. 18:00  ve školní jídelně.

Pan starosta navrhl usnesení, kterým by rád stáhl podnět k zahájení přezkumného řízení rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byla povolena stavba nazvaná „Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 420“ s funkcí „zařízení pro třídění odpadů – sběrný dvůr a sklad techniky pro údržbu komunikací“ (plné znění na http://www.satalice.cz/uredni_deska/40.zasedani/zmc40.pdf)

S tím nemůžeme souhlasit.

Návrh na podnět k zahájení přezkumného řízení, zpracovaný advokátní kanceláří Grubner a spol., obsahuje závažná procesní pochybení, která by měla být kompetentními orgány prošetřena. Mimo jiné jde o tyto vady: chybí druh a účel povolované stavby; není zřejmé, na základě jakých dokumentů bylo povolení vydáno; nejsou uvedeny údaje o napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu; byli opomenuti účastníci řízení; chybí vyjádření dotčených orgánů (hygienická stanice, TSK, PRE, PVA, PVS a další); není v souladu provozní řád dvora s projektovou dokumentací a další.

Posouzení legislativní bezvadnosti rozhodnutí stavebního úřadu ke sběrnému dvoru nesouvisí s tím, zda je sběrný dvůr užitečný, či nikoliv.

Petr Beran, jednatel

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.