nav-left cat-right
cat-right

INFORMACE k záměru Revitalizace průmyslového areálu Satalice, oznamovatele XANNATOS a.s. v rámci probíhajícího zjišťovacího řízení

Co se děje?

Uvedená společnost oznámila záměr, který je dle zákona 100/201 Sb. Posuzován co do vlivu na životní prostředí v tzv. zjišťovacím řízení. V něm se posuzuje vliv záměru na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, na jejich vzájemné působení a souvislosti.

 

Co investor zvažuje, co je to za záměr?

Předkladatel záměru v dokumentaci záměr specifikuje jako novostavbu dvou hal pro nerušící výrobu s administrativním a sociálním zázemím a související se skladováním. Hala A má rozměry cca 169 x 157 m hala B pak 62 x 73 m a výška je 13,4 m.

Plocha hal je tedy dohromady přes 30 000 m2 a je tedy větší než plocha dvou fotbalových hřišť, všech tenisových kurtů, parkoviště a budovy Sportareálu Satalice dohromady při výšce vyšší než jako čtyřpatrová budova.

Na obsluhu hal je plánováno 556 jízd automobily denně, z toho 136 jízd nákladními automobily, kdy veškerá tato doprava je plánována kolem Sportareálu Satalice (ulicí U Arborky s napojením do ulice Budovatelská).

Celý předložený záměr je možno nalézt na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1022
Stažený je také po jednotlivých částech na našich stránkách:
EIA – hala Xannatos
Hluková studie – hala Xannatos
Rozptylová studie – hala Xannatos

Jaké hlavní vlivy lze očekávat?

Záměr haly bude mít vliv na zvýšení hladiny hluku, emisí a prachu i dopravní zátěže v lokalitě okolo Sportareálu i v celých Satalicích. Záměr je umístěn v jeho těsné blízkosti a provoz takového záměru bude narušovat jeho rekreační a sportovní funkci i celkovou hodnotu a využitelnost. Nikdo nechce, aby jeho děti sportovaly vedle obrovské skladovací haly a chodily na trénink po chodníku vedle projíždějících kamionů.

Záměr je v současném návrhu předložen tak, že porušuje platné zákony a regulaci daného území – není splněna požadovaná minimální plocha zeleně (zcela chybí), na plochách zeleně je plánována obslužná stavba a zastavěnost území je zhruba dvakrát překročena oproti limitu. Předkladatel v dokumentaci bagatelizuje dopady záměru na životní prostředí a nepředkládá variantní řešení.

 

Co mohu udělat?

Každý má do 26/9/2016 možnost zaslat svoje vyjádření k předloženému záměru na Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí a vyjádřit tam svůj názor, obavy i předložit návrhy na alternativní řešení. Názor veřejnosti je velmi důležitý a dle zákona k němu musí být přihlíženo. Nakonec je to hlavně zdraví a životní prostředí obyvatel Satalic, kterých se předložený záměr dotkne nejvíce.

Pokud chcete vyjádřit svůj nesouhlas, ale nechce se Vám zasílat názor osobně na magistrát, připravili jsme dopis a podpisové archy, které můžete podepsat, a my se již postaráme, aby byl včas na magistrát doručen.

Dopis s podpisovým archem je k dispozici ve Sportareálu u trenérů a v obchodě s potravinami na kruhovém objezdu (aktualizace 21.9.)
Další místa přidáme a zde upřesníme.

Dopis i podpisový arch je zde ke stažení
:   Dopis magistrátu    Podpisový arch

Co je cílem?

Cílem je podat nesouhlas s předloženým záměrem a odůvodněné požadavky na úpravy projektu tak, aby byl v souladu s platnou legislativou a regulací daného území, měl minimální vliv na veřejné zdraví, a co nejméně narušoval funkci Sportareálu Satalice i životní prostředí v naší obci.

Za spolek odešleme také nesouhlasné oficiální stanovisko, kde bude situace rozebrána více do hloubky.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.