nav-left cat-right
cat-right

Pozvánka na shromáždění členů spolku – 20. 5. 2015 v 19:30 v Sokolovně...

Pozvánka na shromáždění členů spolku    KDY:              středa 20. 5. 2015 v 19:30 KDE:               Sokolovna (naproti kapličce)   Účast členů spolku nutná, abychom byli usnášeníschopní! Motto:            Satalice jsou zde zhruba 600 let a bylo by fajn, kdyby obec žila na plno i v dalších                        desetiletích a staletích. Tímto svolávám pravidelné roční shromáždění členů spolku „Spolek Občané Satalice za udržení životního prostředí“   Program shromáždění: Schválení zprávy o činnosti spolku v uplynulém roce (vývoj situace kolem IPODEC, referendum, Satalická debata, čistírna odpadních vod Kbely a další) Schválení zprávy o hospodaření s prostředky spolku Schválení změny obsazení výkonného výboru spolku Stanovení výše členských příspěvků pro příští období Stanovení hlavních úkolů a cílů spolku pro příští období   Za Spolek: Ing. Petr Beran, v. r. jednatel                                                                                                        www.mojesatalice.cz   pozvánku je možné stáhnout...

INFORMACE k záměru Revitalizace průmyslového areálu Satalice, oznamovatele XANNATOS a.s. v rámci probíhajícího zjišťovacího řízení...

Co se děje? Uvedená společnost oznámila záměr, který je dle zákona 100/201 Sb. Posuzován co do vlivu na životní prostředí v tzv. zjišťovacím řízení. V něm se posuzuje vliv záměru na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, na jejich vzájemné působení a souvislosti.   Co investor zvažuje, co je to za záměr? Předkladatel záměru v dokumentaci záměr specifikuje jako novostavbu dvou hal pro nerušící výrobu s administrativním a sociálním zázemím a související se skladováním. Hala A má rozměry cca 169 x 157 m hala B pak 62 x 73 m a výška je 13,4 m. Plocha hal je tedy dohromady přes 30 000 m2 a je tedy větší než plocha dvou fotbalových hřišť, všech tenisových kurtů, parkoviště a budovy Sportareálu Satalice dohromady při výšce vyšší než jako čtyřpatrová budova. Na obsluhu hal je plánováno 556 jízd automobily denně, z toho 136 jízd nákladními automobily, kdy veškerá tato doprava je plánována kolem Sportareálu Satalice (ulicí U Arborky s napojením do ulice Budovatelská). Celý předložený záměr je možno nalézt na http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1022 Stažený je také po jednotlivých částech na našich stránkách: EIA – hala Xannatos Hluková studie – hala Xannatos Rozptylová studie – hala Xannatos Jaké hlavní vlivy lze očekávat? Záměr haly bude mít vliv na zvýšení hladiny hluku, emisí a prachu i dopravní zátěže v lokalitě okolo Sportareálu i v celých Satalicích. Záměr je umístěn v jeho těsné blízkosti a provoz takového záměru bude narušovat jeho rekreační a sportovní funkci i celkovou hodnotu a využitelnost. Nikdo nechce, aby jeho děti sportovaly vedle obrovské skladovací haly a chodily na trénink po chodníku vedle projíždějících kamionů. Záměr je v současném návrhu předložen tak, že porušuje platné zákony a regulaci daného území – není splněna požadovaná minimální plocha zeleně (zcela chybí), na plochách zeleně je plánována obslužná stavba a zastavěnost území je zhruba dvakrát překročena oproti limitu. Předkladatel v dokumentaci bagatelizuje dopady záměru na životní prostředí a nepředkládá variantní řešení.   Co mohu udělat? Každý má do 26/9/2016 možnost zaslat svoje vyjádření k předloženému záměru na Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí a vyjádřit tam svůj názor, obavy i předložit návrhy na alternativní řešení. Názor veřejnosti je velmi důležitý a dle zákona k němu musí být přihlíženo. Nakonec je to hlavně zdraví a životní prostředí obyvatel Satalic, kterých se předložený záměr dotkne nejvíce. Pokud chcete vyjádřit svůj nesouhlas, ale nechce se Vám zasílat názor osobně na magistrát, připravili jsme dopis a podpisové archy, které můžete podepsat, a my se již postaráme, aby byl včas na magistrát doručen. Dopis s podpisovým archem je k dispozici ve Sportareálu u trenérů...

Zápis ze shromáždění členů spolku konaného dne 15. 6. 2016...

Kopii zápisu ze shromáždění členů spolku konaného dne 15. 6. 2016 si můžete stáhnout zde

Zpráva o činnosti Spolku do června 2016

Zprávu o činnosti Spolku do června 2016, která byla schválena shromážděním členů dne 15. 6. 2016, si můžete stáhnout zde.

P O Z V Á N K A na shromáždění členů spolku „Spolek Občané Satalice za udržení životního prostředí“ konané dne 15.6.2016 od 19:00 v jídelně ZŠ Satalice...

Pozvánku si můžete stáhnout na následujícím odkazu: Pozvánka na shromáždění členů 2016 (PDF)

Pozvánka na tradiční Čarodějnice v sobotu 30. dubna 2016 od 17:00 na skautském hřišti u MŠ...

Zveme všechny satalické sousedy a spřízněné duše na tradiční Čarodějnice. Veškeré informace o programu najdete na přiloženém plakátu. Těšíme se na Vás! MČ Satalice, Kulturní komise, Amazonky, SDH a další dobrovolníci z řad dětí a rodičů